กลับหน้าหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (จากนี้ไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทไว้ เพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลของท่าน บุคคลที่บริษัทร่วมแบ่งปันข้อมูล และวิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

1. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

 • เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่านการลงทะเบียน ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วัน-เดือน-ปีเกิด รูปภาพส่วนตัว ฯลฯ มาให้บริษัท เพื่อใช้สร้างประวัติส่วนตัวของท่าน
 • ทุกกิจกรรมของท่านที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นี้

2. การใช้งานข้อมูลของท่าน

 • บริษัทได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • (ก) เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนกับบริษัท
  • (ข) เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของ บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัท การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบริษัท รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานราชการ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
  • (ค) เพื่อการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ที่ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลภายนอก เช่น กิจกรรมชิงโชค คำถามชิงรางวัล การฝึกอบรม การสัมมนา หรือ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น
  • (ง) เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัท
  • (จ) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
  • (ฉ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • (ช) เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
  • (ซ) เพื่อป้องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
  • (ฌ) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของบริษัท รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท ณ อาคาร สถานที่ ของบริษัทด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
  • (ญ) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
  • (ฎ) เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูลต่างๆ การจัดการข้อแนะนำติชม การเสนอสิทธิประโยชน์รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
  • (ฏ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม
  • (ฐ) เพื่อสำรวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บัตรสมาชิก ประวัติการใช้จ่ายหรือการใช้บริการ และความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบบริษัท รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
  • (ฑ) เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ ของบริษัท
  • (ฒ) เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อพัฒนาบริการ เสนอสิทธิประโยชน์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของบริษัท บริษัทในกลุ่ม และบริษัทพันธมิตรที่มีร่วมกันอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นร่วมกันในอนาคต รวมถึงแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
 • บริษัทจะอาศัยข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ท่านสนใจ
 • บริษัทจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานฟังก์ชั่นการแบ่งปัน (Share) ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การแบ่งปันเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น Facebook หรือ Twitter
 • บริษัทใช้งานคุกกี้1 และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อวัดค่าและปรับปรุงการบริการของบริษัท รวมทั้งการพัฒนาคุณลักษณะและหน้าที่ใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท
 • บริษัทใช้งาน IP Address2 สำหรับการบริหารจัดการและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เช่น การคำนวณระดับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท การช่วยวินิจฉัยปัญหาเซิร์ฟเวอร์ และการตรวจจับพฤติกรรมการทุจริตหรือสแปม
 • บริษัทอาจใช้งานและแบ่งปันข้อมูลรวบยอดและข้อมูลที่ผู้ใช้ตั้งค่าให้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในเว็ปไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถเข้าใจและมอบการบริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้รายอื่นๆ หรือเพื่อปรับแต่งเนื้อหาของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1 คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของท่าน เช่น ภาษาที่ต้องการและการตั้งค่าอื่นๆ การจดจำดังกล่าวจะช่วยให้การเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปง่ายยิ่งขึ้น
2 IP Address คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่าย

3. บุคลลที่อาจได้รับข้อมูลของท่าน

 • ประวัติส่วนตัวของท่านอาจถูกแสดงให้เห็นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลนี้สามารถมองเห็นได้โดยผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงสื่อและเครื่องมือค้นหา (Search Engine) อื่นๆ หากท่านไม่ต้องการให้มีการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเลือกไม่แสดงโพรไฟล์ของท่านแบบสาธารณะได้
 • ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท กับเพื่อนๆ บนสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ได้ ในกรณีดังกล่าว ท่านอนุญาตให้บริษัทแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน และท่านยอมรับว่า การใช้งานข้อมูลที่บริษัทแบ่งปัน จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการให้มีการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ หรือกับผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน กรุณาอย่าใช้งานรูปแบบการแบ่งปันทางสังคมบนแพลตฟอร์มเหล่านี้
บริษัทอาจต้องแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม ในกรณีดังต่อไปนี้
 • บริษัทในกลุ่ม ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทที่มีร่วมกันอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นร่วมกันในอนาคต (“ผู้ให้บริการ”) ซึ่งบริษัทได้ทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการของบริษัท โดยห้ามมิให้ผู้ให้บริการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผู้ให้บริการได้เก็บรวบรวมหรือได้รับมาจากผู้ใด หรือใช้งานข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ตกลงไว้กับบริษัท
 • การป้องกันการทุจริต เมื่อการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นต่อการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน หรือเป็นการกระทำตอบโต้ต่อกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือเป็นการทุจริต หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของบริษัท ของผู้ใช้งาน หรือของผู้อื่น
 • วัตถุประสงค์เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย หากหน่วยงานรัฐบาลร้องขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริษัทมีเกี่ยวกับผู้ใช้ของบริษัท โดยบริษัทอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน เพื่อใช้ หรือปกป้องสิทธิทางกฎหมาย หรือแก้ต่างเมื่อมีการร้องเรียนทางกฎหมายอื่นๆ เกิดขึ้น
 • อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

4. ทางเลือกความเป็นส่วนตัวของท่าน

 • ประวัติส่วนตัวของท่านถูกตั้งค่าให้เป็นส่วนตัวตั้งแต่แรกเริ่มใช้งาน บริษัทอนุญาตให้ท่านเลือกว่าต้องการตั้งค่าหน้าประวัติส่วนตัวของท่านให้เป็นส่วนตัวหรือให้สามารถมองเห็นได้ต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ท่านยังสามารถอัปเดตข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่าน และลบข้อมูลบางอย่างออกจากหน้าประวัติส่วนตัวของท่าน ผ่านเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ในหน้าเว็บไซต์
 • ท่านสามารถแก้ไขหรือยกเลิกคำยินยอมของท่านที่ให้บริษัทใช้งานข้อมูลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน โดยใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชั่นในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
 • หากท่านเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีแนวโน้มว่าข้อมูลการใช้งานของท่านจะถูกเก็บรวบรวมคุกกี้โดยสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ ท่านสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
 • หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลและกิจกรรมของบริษัทอีกต่อไป ท่านอาจเลือกไม่รับอีเมลเหล่านี้ โดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุในอีเมลดังกล่าว